விருந்தினர் விருந்து

(மீள் பதிவு) சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் ஓர் நகைச்சுவை உரையாடல். சின்னக்குட்டி ரி. தயாநிதி , ஆசைப்பிள்ளை சுதா I எண்ணம் ஆக்கம் : சுதன்ராஜ்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *