இம்மை அரசன் 25ம் பரதேசி I பொங்கல் சிரிப்பு வெடி

(மீள்தொகுப்பு செய்யப்பட்ட ஆவணப்பதிவு) ஆக்கம் : சுதன்ராஜ் / நடிப்பு : சாரு, பாஸ்கி, சிறி, அருணகிரி, லுமிடூனா, கதிர்காமநாதன், சுதா / ஒளிப்பதிவு : கொலின்ஸ், மங்களேஸ், சயிந்தன் / படத்தொகுப்பு : சங்கர் / தயாரிப்பு : ரீரீஎன் தொலைக்காட்சி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *